Stamtavle over en del af familien Bjerregaard

Specielt de musicerende medlemmer af familien

Skrevet af Bjørn Bjerregaard

 

Søfren Jensen

 

fæstebonde i Gjentofte, død 29.9.1721.

 

søn:

 

Jens Søfrensen

 

døbt 15.6.1683, død 12.4.1750.

 

søn:

 

Hans Jensen Bjerregaard

syvende barn af ovennævnte, født 8.8.1728, død 25.7.1781, fik tilnavnet Bjerregaard (i h.t. kgl. tilla­delse af H.M. Chr. 7.). Hans  Bjerregaard var Dan­marks første udflytterbonde under Bernstorff gods i Gjentofte. Han kaldtes også "den lærde bonde" og "den Bernstorffske bonde". Der foreligger adsk. lit­teratur om ham: bøger, pjecer, tidsskrifts­artikler samt et hav af avisartikler.

 

søn:

 

Hans Hansen Bjerregaard

født 22.2.1766, død 12.1.1860. Var nr. syv af ni børn. Var præst i Hjermind, Lee og Hjorthede sogne i Viborg Amt. Han ivrede meget for alhedens beplantning med træer, gennem skrift og tale og i praksis: drev omfattende planteskolevirksomhed, bortgav over fire millioner træer vederlagsfrit. Ene­ste betingelse var afhentning. Var tillige foregangs­mand på skoleområdet. Skrev flere bøger om religi­øse emner. Blev som koncistorialråd Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var meget musikalsk og var en god fløjtespiller.

 

søn:

 

Jens Just Bjerregaard

født 23.1.1818, død nov. 1879, nr. fem af seks børn. Var gårdejer i Højbjerg ved Viborg.

 

søn:

 

Hans Theodor Bjerregaard

født 31.7.1843, død 20.2.1928, var planteskoleejer, senere malermester i Rødkjærsbro nær Højbjerg. Var tillige musiker (kontrabas) og spillede sammen med sin broder Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard i Kjellerup.

 

broder:

 

Andreas Julius Hansgaard Bjerregaard

født 27.12.1847, død i U.S.A. Emigrerede hertil hvor han blev farmer, fredsdommer og inspektør for sundhedsvæsenet i Manistee og Ludington, Michi­gan. Var tillige musiker (violin). Han oprettede sangskole i Manistee, hvor han underviste elever i sang, kor og solo, i flere år. Senere opførte han på sin farm en bygning, hvor han afholdt ugentlig dans, ved hvilken han anvendte sin nedennævnte broder D.T.S.'s kompositioner. Endelig underviste han også her i violinspil, selvom "jeg er ikke så god på violi­nen" som han skriver i et brev hjem til sin kompo­nistbroder.

 

broder:

 

August Volfgang Hertel Bjerregaard

født 23.4.1857, død 12.1.1928, var udøvende musi­ker (violin).

 

broder:

 

Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard

født 21.8.1852, død 19.11.1916, var oprindelig hus­mand i Højbjerg ved Viborg, blev senere teglværks­arbejder ved Vinderslev Teglværk ved Kjellerup, som han senere overtog. Han havde selv håndgjort alle mursten til sit hus i Kjellerup. Blev musiker (violin) og komponist af dansemelodier, over 900, som han spillede sammen med sine sønner til dans i forsamlingshuse og til folkedans i Jylland. Disse melodier udsatte han for diverse instrumenter, udgav og solgte dem til musikere overalt i landet, ja helt til USA kom de. Han begyndte således Saugmann Bjer­regaards musikhandel, som blev kendt over hele Danmark.

Fire af hans syv børn blev musikud­dannet:

 

datter:

 

Olga Cicilia Bjerregaard

født 13.1.1885, død 1961, blev uddannet i sang og klaver hos frøken Rösländer i København.

 

broder:

 

Jens Just Bjerregaard

født 1.3.1889, død 27.7.1973, blev uddannet som violi­nist hos Mogensen og Max Schlüter, begge København. Rejste med sin far og brødre og spillede i forsamlingshuse som ung. Senere rejste han som kapelmester med sine bødre og andre musikere flere år bl. a. i Sverige, hvor de havde engagementer.

 

broder:

 

Hans Peter Bech Bjerregaard

født 17.10.1890, død 25.5.1970, blev uddannet som trompetist og cellist hos kgl. Kapelmusicus Siegfred Salomon og Laur. Sørensen. Spillede også horn og mange andre instrumenter. Rejste med sine brødre i ensemble bl. a. i Sverige. Rejste tillige med eget ensemble i Sydeuropa, bl. a. Italien. Oprettede sam­men med sin hustru (gift 1944) Ester, f. Jungbloot (14/4 1918 – 16/9 2001), musikskole i Kjellerup, hvor der undervistes i såvel klaver og violin som i forskellige blæseinstrumenter, d.v.s. messingblæsere. Var meget aktiv i musik­livet i Kjellerup.

 

broder:

 

Hans Jensen Bjerregaard

født 19.7.1892, død 24.2.1961, var uddannet, som klarinettist hos kgl. kapelmusicus Aage Oxenvad, København. Rejste som 10-årig med faderen og sine brødre og spillede til folkedans o.lign. Rejste senere i ensemble med sine brødre i Sverige.

Han overtog faderens musikhandel i Kjellerup og førte den videre til sin død, hvorefter den overtoges af Bech Bjerregard.

Han gif­tede sig med sin kusine.

 

kusine:

 

Dagmar Marie Kirstine Bjerregaard

født 10.6.1890, død 22.3.1990, som var uddannet som musik­pæda­gog og pianistinde på musik­konser­vatoriet i Køben­havn hos Louis Glass.

 

søster:

 

Ellen Mathilda Franciska Bjerregaard

født 12.1.1892, død 8.7.1979 var også uddannet sam­mesteds og hos samme Louis Glass. Hun var i 1920'erne en kendt koncert­pianist­inde. Brødrene Bjerregaard medvirkede ved adskillige lejlig­heder sammen med kusinerne, søstrene Bjerregaard ved "familie­matineer" i søstrenes hjem i Charlottenlund.

 

broder:

 

Ove Theodor Bjerregaard

 

født 29.1.1895, død 20.12.1973 var broder til Dagmar og Ellen Bjerregaard. Han havde lært sig selv at blæse klarinet. Han udvandrede kort før første verdenskrig til USA. Her blev han ind kaldt til US Army, da USA indtrådte i krigen. Han blev indrulleret i et Military Band, hvis opgave det var at musicere ved troppe­skibenes afgang til Europa og han kom såle­des ikke til fronten.

 

søn:

 

Carl Edward Bjerregaard

 

født 2.8.1928 er professor i musik ved Florida State University i Tallahassee, Floridas hovedstad. Han har været på koncerttourne i Europa med eget symfoniorkester og givet koncert i bl. a. Tivolis koncertsal, samt i Odense og Århus. To søn­ner Eric Carl og Chris Edward var medlemmer af orkestret. Carl Edw. har udsat flere af D.T.S. Bjerregaards værker for stort orkester.

 

datter:

 

Else Jenny Bjerregaard

 

født 20.1.1926, gift Larson, var medlem af Detroits Scandinavian Symphonyorchester, hvor hun blæste klarinet. Hun har også være med orkestret på skan­dinavisk koncerttourne bl. a. i Tivolis koncertsal.